HOME Tatami/Mat Furniture Futon/Mattress Screen/Door Noren Furoshiki Fusuma Shoji Wallpaper

Noren / Furoshiki
150cm Length 75cm-105cm Length 45cm Length

Japanese Fabric Curtain: 45cm x 85cm
#11-320 (85 x 45 cm) #11-416 (85 x 45 cm) #11-402 (85 x 45 cm) #11-227 (85 x 45 cm) #11-301 (85 x 45 cm)
#11-238 (85 x 45 cm) #11-240 (85 x 45 cm) #12-604 (85 x 45 cm) #12-603 (85 x 45 cm) #12-619 (85 x 45 cm)
   
#16-201 (150 x 45 cm) #16-226 (85 x 45 cm) #5044 (85 x 45 cm)