HOME Tatami/Mat Furniture Futon/Mattress Screen/Door Noren Furoshiki Fusuma Shoji Wallpaper

Fusuma
  Painting Fusuma-1 .  Painting Fusuma-2 .  Fabric Fusuma-1 .  Fabric Fusuma-2 .  Misc .

 
#1103 (1803)   #1105 (1805)
 
#1106   #1108
 
#1111 (1804)   #1115
 
#802   #0807
 
#0817   #0820
Painting Fusuma-1