HOME Tatami/Mat Furniture Futon/Mattress Screen/Door Noren Furoshiki Fusuma Shoji Wallpaper

Noren / Furoshiki
150cm Length 75cm-105cm Length 45cm Length

Japanese Fabric Curtain: 75-105cm x 85cm
#R-711 (85 x 75 cm) #R-921 (85 x 90 cm) #R-931 (85 x 90 cm) #R-932 (85 x 90 cm) #N-338 (85 x 90 cm)
#5091 (85 x 90 cm) #5093 (85 x 90 cm) #11-350 (85 x 90 cm) #11-219 (85 x 90 cm) #11-305 (85 x 90 cm)
#11-341 (90 x 90 cm) #11-342 (90 x 90 cm) #11-343 (90 x 90 cm) #11-344 (90 x 90 cm) #11-441 (90 x 90 cm)
   
#11-431 (90 x 90 cm) #11-432 (90 x 90 cm) #11-407 (90 x 90 cm)    
#12-622 (90 x 90 cm) #12-131 (85 x 90 cm) #12-142 (85 x 90 cm) #12-553 (90 x 90 cm) #12-119 (90 x 90 cm)
 
#12-552 (100 x 105 cm) #12-652 (85 x 90 cm) #16-283 (90 x 70 cm) #12-609 (90 x 75 cm)