HOME Tatami/Mat Furniture Futon/Mattress Screen/Door Noren Furoshiki Fusuma Shoji Wallpaper

Fusuma
  Painting Fusuma-1 .  Painting Fusuma-2 .  Fabric Fusuma-1 .  Fabric Fusuma-2 .  Misc .

 
#1704  #1709
 
#1710   #1712
 
#1717(0814)   #1720
 
#1721   #1726
 
#1730   #1702
Painting Fusuma-2